headerenvinylgroot

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs/Bedrukken-Beletteren
 
1.- Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 
2.- Aanbieding en acceptatie
A Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
B. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte, e-mail of contract door Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs is ontvangen en geaccepteerd.
C Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.
 
3- Duur en beëindiging
A. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
B. Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 
4- Levertijd
A.De door Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs opgegeven termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs is vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten.
B.Indien levering stagneert ten gevolge van machineschade, grondstofgebrek, bedrijfs- of vervoersstoringen, of anderszins verhinderd wordt, wordt de levering met de periode van de stagnatie verlengd, zonder dat de koper beroep op schadevergoeding toekomt. In dat geval kan Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs vorderen dat hetzij de uitvoering van de overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele wordt ontbonden. Dit zonder dat Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs  tot enige vergoeding van schade aan de koper gehouden zal zijn, en onverlet de verplichting van de koper in dat geval aan Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs in te vergoeden de reeds gemaakte kosten en betalingen van hetgeen te uitvoering van de overeenkomst intussen al wel werd geleverd
C.Eventuele overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen en/of schadevergoeding van Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs te vorderen en laat ook voor het overige onverlet de verplichting van de koper.
 
5- Ontoerekenbare tekortkomingen
A. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs op:
 1) tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract
 2) vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
 3) Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs kan desgewenst de werkzaamheden (ten dele) door derden laten uitvoeren maar blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken
A. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.
 
6- Prijzen
A. Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
B. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 6 lid A voorzien:
 1) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;
 2) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs kenbaar zijn gemaakt;
 3) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 4) tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
C. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
D.. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs gebruikelijke methoden.
E. Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
F. Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
G. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
H. Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt.
Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 
7- Betalingsvoorwaarden
A. Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
B. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs aan te wijzen bankrekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van f 250,- exclusief BTW.
C. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs in twee weken na factuurdatum aan Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
E. Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs is te alle tijden gerechtigd een vooruitbetaling of zekerheidsstelling van Opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering over te gaan. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling in gebreke blijft, vervalt de op eventuele op INVIDIA Commerciële Diensten/Invidia Signs rustende leveringsplicht.
 
8- Intellectuele eigendom
A. Alle rechten van intellectuele eigendom ontwikkeld in het kader van deze overeenkomst zoals ontwerpen, schetsen en detailtekeningen berusten bij INVIDIA Commerciële Diensten/Invidia Signs evenals het recht gebruik van te maken van genoemde zaken.
B. Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs is gevrijwaart tegen aanspraken van derden uit hoofde van octrooirechten of intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever is verplicht bij deze vrijwaring te ondersteunen.
C. Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs is niet gehouden tot vrijwaring indien:
 1) de (beweerde) inbreuk het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever aan Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs;
 2) de opdrachtgever de door Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs geleverde zaken op een andere wijze of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze (voor zover aan Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs bekend) waren bestemd, geleverd of ontwikkeld;
 3) in door Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs geleverde zaken door anderen dan Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs wijzigingen zijn aangebracht of deze anderszins zijn bewerkt.
 
9- Geheimhouding
Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.
 
10 - Informatie
A. De opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke INVIDIA Commerciële Diensten/Signs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
B. Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
C. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever is Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs niet aansprakelijk.
D Aan omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, maat-, kleur of andere opgaven zoals in catalogi, brochures, folders en dergelijke of anderszins verstrekte gegevens kan de koper geen rechten ontlenen.


Eventuele klachten omtrent de kwaliteit van het geleverde; eventuele gebreken daarin of tekort in aantallen, dienen op straffe van verval van enige aanspraak schriftelijk ter kennis van Invidia Commerciele diensten Invidia Signs te zijn gebracht uiterlijk binnen 8 dagen na levering.


11 - Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen
A.Voor zover Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs.
B.Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs is niet aansprakelijk voor schaden, verliezen die ingehuurde krachten toebrengen aan derden rechtstreeks of onrechtstreeks toegebracht aan derden. De opdrachtgever vrijwaart Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs voor alle schaden en verliezen die toegebracht worden door ingehuurde kracht.
C.De opdrachtgever is gehouden de, al dan niet op verzoek van Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs, ontvangen voorstellen te controleren op fouten en deze z.s.m gecontroleerd en gecorrigeerd te retourneren.
D.Opdrachtgever verklaart zich bekend met de wetsbepaling art. 7:658 lid 4 BW, inhoudende dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft aansprakelijk is voor de schade die die persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1,2,3 van dat wetsartikel.
E.Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van materialen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 
12- Eigendomsvoorbehoud
A. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs zolang de wederpartij nog geen volledige betaling heeft verricht van door Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs geleverde zaken of krachtens een zodanige overeenkomst door Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs verrichte werkzaamheden, dan wel van enige vordering van Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst.
B. Zolang het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van enige zaak geldt, is het de opdrachtgever niet toegestaan de zaak te verwijderen.
 
13 - Wijziging van de voorwaarden
A. Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
B. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
C. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.
 
14. retourneren
A. Afwijkingen tussen enerzijds het afgeleverde werk en/of product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp mag geen reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst, afkeuring, korting of schadevergoeding.
B. Foutieve opslag of behandeling van het geleverde sluit een eventuele gehoudenheid voor Invidia Commerciële Diensten/Invidia Sign in tot vervanging of herstel uit, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten en/of schade steeds voor rekening en risico van de koper komen c.q. blijven.
C. Het staat uitsluitend ter beoordeling aan Invidia Commerciele Diensten Invidia Signs of de geleverde zaken waarover wordt gereclameerd, vervangen of hersteld zullen worden. Alvorens eventuele vervanging plaatsvindt, dienen de te vervangen zaken aan Invidia Commerciele Diensten Invidia Signs te zijn geretourneerd.
D Bedrukte en op maat gemaakte artikelen vallen niet onder het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden.
Produkten kunnen binnen 8 dagen na aflevering GEFRANKEERD worden geretourneerd. Ongefrankeerd aangeboden zendingen worden niet geaccepteerd.
U kunt een artikel in GEEN geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:
* De kleding is voorzien van een bedrijfslogo of opdruk.
* Het artikel is, gedurende de periode dat u het op zicht had, gebruikt;
* Het artikel is, gedurende de periode dat u het op zicht had, beschadigd geraakt;
(Het passen van kleding wordt niet als gebruik gezien; het dragen ervan wel) ;
* Het artikel is niet meer compleet;
* Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking; (een met zorg opengemaakte verpakking wordt niet als een beschadigde verpakking beschouwd)
E.Recht tot herroeping
Goederen die besteld zijn uit onze Textiel groothandel, of op maat bedrukt zijn Kunnen NIET geretourneerd worden, ook pasmodellen niet. Aangeboden goederen worden geweigerd en geretourneerd op uw kosten. Al deze leveringen zijn definitief

15-Afwijkingen van vorm en van technische aard
A. Wij behouden ons uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.
B. Het kan voorkomen dat bij orders met verschillende modellen ( heren, dames of kinder ) een kleur verschil kan optreden. Dit is het gevolg van diverse leveranciers in textiel en modellen.
 
15 - Geschillenregeling en toepasselijk recht
A. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Invidia Commerciële Diensten/Invidia Signs en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
B. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
C. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt
D. Invidia commerciële diensten Invidia Signs neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de door de overheid gestelde eisen inzake het formaat van bedrijfslogo’s op kleding ten behoeve van de fiscale aftrekbaarheid bij invoering van bedrijfskleding.
 
Copyright © 2016 INVIDIA Commerciële Diensten Invidia Signs
 

 

 

Iets niet duidelijk? Neem gerust contact met ons op